Contact (end of this page)

To receive our newsletter, send us an email to : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

FR - Cliquez ici pour la version française

EN - Not available now

NL - Hier onder:

Hier in een notendop alle informatie relevant voor iemand met een project naar het buitenland. Het is een verzameling van informatie tijdens de "International-Days" met medewerking van onze partners.

Voor een geslaagde aanpak, maak er een echt project van stap voor stap. Dit zal in verschillende fasen opgebouwd worden:


Ontwerp uw project (lees meer...)

Een checklist van vragen wordt voorgesteld. Dit is een goed middel om uw project op te bouwen, zijn geldigheid te controleren en ervoor te zorgen dat alle belangrijke punten verwerkt zijn.


Vind een job, een stage of een opleiding (lees meer...) 

Een lijst van bronnen met voorstellen van banen of stages is ook in deze rubriek te vinden. Het bevat onder meer, links naar vacatures in het buitenland, via bijvoorbeeld het aanbod van diensten voor arbeidsvoorziening van Vlaanderen en Brussel (VDAB en BIJOB), een link naar het Europese EURES-netwerk en links naar organisaties of privé-bedrijven


Beantwoord aan de wet- en regelgevingen (lees meer...)

De situatie is verschillend naargelang het land van bestemming gelegen is in de EER (Europese Economische Ruimte) in Zwitserland, of buiten dit gebied .

 

Aanpak van enkele essentiële administratieve formaliteiten (lees meer)

Een dekking in geval van ziekte of ongeval, pensioenrechten zijn belangrijke aspecten om niet te vergeten.

 

Uw verplichtingen bij vertrek (lees meer...)

Enkele formaliteiten moeten bij de gemeente van de woonplaats, uitkeringsinstanties, maar ook wat betreft de belastingen uitgevoerd worden.

 

Bereid de terugkeer naar huis (lees meer...)

Deze stap moet zo zorgvuldig mogelijk voorbereid worden als het vertrek zelf. De te nemen stappen zijn zeer symetrisch ten opzichte van juridische, wettelijke en administratieve aspecten.

 

Eind

 

 

Ontwerp uw project


Naar het buitenland vertrekken, is een confrontatie met het onbekende. En zelfs als u denkt dat u aan alles gedacht hebt, blijft er een groot deel onvoorzien. Een goede voorbereiding is een garantie tegen teleurstelling.

Hieronder een checklist met een paar vragen:

1. Zijn mijn plannen gefundeerd? Zijn er belangrijke professionele en / of persoonlijke voordelen om mijn beslissing naar het buitenland te vertrekken te valideren?

2. Is de taal een probleem? Is mijn kennis van het Engels, als taal van internationale uitwisseling, van minimaal niveau?

3. Is de verhouding kosten/baten gunstig om te vertrekken?

4. Hoe zal mijn loopbaan door mijn beslissing te vertrekken beïnvloed worden? Zullen mijn diploma en mijn ervaring in het land van bestemming erkend worden?

5. Wat zijn de gevolgen van mijn vertrek uit het vaderland op gebied van belastingen, in termen van sociale uitkeringen (medische zorgen, pensioenrechten, enz..)

6. In geval van medische problemen, geeft het gezondheidszorgdenksysteem van het ontvangende land voldoende waarborgen, en hoe dergelijke problemen te overwinnen?

7. In het land van bestemming:, hoe logeren, en hoe mijn verhuis organiseren?

8. Hoe de integratie in een nieuw werk-, culturele en sociale omgeving te ondersteunen, voor mijzelf en voor mijn familie?

9. Hoe de banden met de familie en vrienden te onderhouden, ondanks de afstand?

10. In geval van nood of absolute noodzaak, wat zijn de mogelijkheden van snelle terugkeer?


Over de familie:

11. Is elk gezinslid vastbesloten om het land te verlaten en zich in het nieuw land te vestigen?

12. Is uw partner van plan ter plaatse te werken? Wat zijn de mogelijkheden die hij ter beschikking heeft?

13. Hoe kan de opvoeding van uw kinderen georganiseerd worden om geen te groot verschil met de huidige opvoeding te hebben?

 

 

 

Vind een job, een stage of een opleiding


Internet is een onmisbare bron van informatie. Maar wees heel voorzichtig, want net als in de fysieke wereld - maar met een hefboom in tijd en ruimte die specifiek zijn voor internet - er zijn oneerlijke voorstellen of soms zelfs "criminele” voorstellen.

Een aantal organisaties - die ook betrouwbare bronnen van informatie zijn – helpen ​​in veel landen om een baan of een stage in het buitenland te vinden:

(http://www.vdab.be) Vlaamse openbare dienst voor werkgelegenheid en opleiding. De rubriek "Vind een job" en dan “in Europa of rest van de wereld” bevat aanbiedingen van werk in het buitenland.

(http://www.bijob.be): BIJOB, het Brussels International Jobcentre, is de internationale arbeidsbemiddeling van de openbare dienst werkgelegenheid van Brussel - ACTIRIS. De primaire missie is om BIJOB internationale mobiliteit te bevorderen van en naar het Brussels Gewest. De vacatures in het buitenland zijn in de rubriek “Jobs Abroad " te vinden.

(http://www.selor.be): Selor werkt voor meer dan 150 verschillende nutsdiensten. Selor werft vooral medewerkers voor de federale overheid maar ook voor de gemeenschappen en gewesten. Tussen de betrokken nutsdiensten, kunt u kiezen tussen die op internationaal niveau werken.

· Buitenlandse Zaken (http :/ / www.diplomatie.belgium.be): Site van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Ontwikkelingssamenwerking (inbegrepen het internationaal vrijwilligerswerk, werken bij NGO's, etc.).

(http://ec.europa.eu/eures/): Europese portaalsite over arbeidsmobiliteit. De website is bestemd voor werkzoekenden, werkgevers en mensen die onderwijskansen en stages zoeken. Met honderden duizenden jobs, de site biedt de mogelijkheid om een selectie te doen, per sector, per land en/of regio.

banen bij de Europese Commissie (http://europa.eu/epso): vacatures worden gepubliceerd, er bestaat een specifiek protocol om kandidaturen in te dienen.

(http://www.wapes.org). WAPES is de “World Association of Public Employment Services”.

 

 

Andere Nederlandstalige instellingen in België hebben jobs of andere diensten in het buitenland in specifieke gebieden:


VIW (http://www.viw.be) Vlamingen in de Wereld

 

· Sites die stelen een paar stages in het buitenland voor:

  Export-Brussel (http://www.brussels-export.be)

· Eurydice (http://www.eurodyssee.eu/)

 

Gelijkwaardigheid van diploma's, Europese CV en Europass


ENIC-NARIC : het Europese netwerk ENIC-NARIC (http://www.enic-naric.net) is een waardevol hulpmiddel voor de erkenning van diploma's. Er zijn agentschappen in het buitenland voor de validatie van een diploma van België, maar ook hoe je een diploma van het buitenland te laten erkennen in België.

 

Europass: (http://europass.cedefop.europa.eu/nl/home)

Europass stelt een Europese CV voor, een “talen paspoort” en drie documenten met betrekking tot diploma’s.

 

Beantwoord aan de wet- en regelgevingen

Elk land heeft zijn wetten en bepalingen. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn vóór een vertrek.

De site http :/ /www.diplomatie.belgium.be biedt informatie over het onderwerp. Het is ook nuttig om de informatie op de websites van de ambassades van de geselecteerde landen te raadplegen.

Het is belangrijk om van fiscale aspecten, belastingen en heffingen (ook douane heffingen), arbeidsrecht, gezondheidszorgsysteem, ... op hoogte te zijn

 

De Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland

De EURES-website (http://eures.europa.eu), in de rubriek "Leven en werken", brengt veel praktische informatie voor elk land over de arbeidsmarkt, de leefomstandigheden en regels over werken en mobiliteit.

In het algemeen, burgers van een lidstaat van de EER of Zwitserland hebben het recht om te leven en in een andere lidstaat te werken - in de praktijk betekent dit dat de werkvergunning niet noodzakelijk is voor hen. Maar de EER staat niet altijd onmiddellijk toe vrije verkeer van werknemers van bepaalde nieuwe lidstaten.

Ze kunnen reizen en drie maanden verblijven in elk land, zonder specifieke aanvraag. Voor een langere termijn, moeten ze een verblijfsvergunning aanvragen.

Niet-EU-onderdanen zijn verplicht om een werkvergunning te hebben om tot de arbeidsmarkt van de EER-landen toegang te hebben.


U kunt informatie vinden op de websites van de ambassades van de ontvangende landen (http://diplomatie.belgium.be).

Landen buiten de EER en Zwitserland

Om buiten de EER en Zwitserland te werken, voor Belgische burgers, is het vaak nodig een visum, een verblijfs-en werkvergunning te verkrijgen. Maar elk land heeft zijn eigen regels, het is raadzaam om de ambassade van het land te raadplegen.

 

 

Aanpak van enkele

 

De bepalingen verschillen per land van bestemming, vooral binnen Europa of daarbuiten.

De site van de Belgische sociale zekerheid (http://www.socialsecurity.be) bevat informatie

 

Mutualiteit: vóór het verlaten naar een EER-land of naar Zwitserland, moet u het document E104 aanvragen bij uw plaatselijke mutualiteit of verzekeringskantoor voor gezondheidszorg. Dit document rekent op uw betalingsbijdragen. Dit document zal ook nodig zijn als je eventueel terug naar België keert

.

Kinderbijslag: vraagt het document E405 bij uw Kinderbijslagfonds. Dit document, met bewijs van eind van de betaling zal ook nodig zijn als je eventueel terug naar België keert.

 

Buiten de EER en Zwitserland, heeft een Belg geen klassieke sociale zekerheid meer. De dienst voor de overzeese sociale zekerheid (DOSZ) neemt dit over. Neemt best altijd eerst contact vóór het vertrek met de DOSZ (http://www.ossom-dosz.be).

De DOSZ is een federale openbare instelling van sociale zekerheid. Het stelt u in staat bij te dragen tot uw pensioen en biedt oplossingen voor de dekking van de gezondheidszorg.

De DOSZ biedt haar systeem van sociale zekerheid voor iedereen die buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland werkt, en onderdaan is van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, of in dienst is van de Belgische Staat, de Gewesten of de Gemeenschappen of van een onderneming waarvan de hoofdzetel in België gevestigd is, en ongeacht zijn nationaliteit.

De terugkeer in België uit een land buiten de EER en Zwitserland moet ook goed voorbereid worden, en in het bijzonder met betrekking tot de herinschrijving bij uw mutualiteit. De voorwaarden zijn land per land afhankelijk en geëvalueerd door uw Belgische mutualiteit zelf. Het is raadzaam om vóór uw vertrek dit met uw mutualiteit te controleren.


 

Uw verplichtingen bij vertrek


Verklaring van vertrek naar het buitenland

In het geval van een vertrek van meer dan drie maanden en buiten een speciale overeenkomst (zoals b.v. moet het Erasmus programma), het vertrek bij de volgende organisaties aangegeven:

· Dienst burgerzaken van de Belgische gemeente waar u staat ingeschreven;

· De belastingdienst waartoe u behoort;

· Uw mutualiteit en sociale zekerheid diensten;

· Als u werkloos bent, de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) of andere uitkeringsinstelling.

Niet te vergeten de bedrijven waarbij u geabonneerd bent: Belgacom, Electrabel,...

 

Legalisatie van documenten

Officiële Belgische documenten moeten mogelijk gelegaliseerd worden door de Dienst Legalisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken in Brussel , en, eventueel, door de ambassade van België, in het land waar de documenten zullen gebruikt worden. Het is raadzaam contact op te nemen met de ambassade van het betrokken land. Er is ook informatie te vinden op: http://www.diplomatie.be.

 

 

Bereid de terugkeer naar huis

 

Uw terugkomst zal een even belangrijke verandering zijn dan het vertrek.

Deze stap moet zo zorgvuldig voorbereid worden als het vertrek. De te nemen stappen zijn zeer symetrisch ten opzichte van juridische, wettelijke en administratieve aspecten (banken, verzekeringen, scholen, abonnementen,....)

Voor officiële documenten in het buitenland verkregen, moet u hun geldigheid in België laten controleren (bv. rijbewijs, diploma's en opleidingscertificaten, enz..).

De verhuis verplicht een aantal douaneformaliteiten uit te voeren.

 

Tot slot, een keer in België, moet u zich opnieuw inschrijven bij de gemeente waar u hoofdzakelijk zal verblijven. En alle nodige regelingen voor uw hervestiging uitvoeren: fiscale situatie, ziekteverzekering, pensioen en eventueel werkloosheid, schoolinschrijving van de kinderen, inschrijving van eventueel voertuigen, enz..

Als u terugkeert van een land buiten de EER en Zwitserland, varieert uw herregistratie bij uw mutualiteit tussen de landen, en wordt geëvalueerd op een verschillende manier bij elke mutualiteit. Het is raadzaam om dit te onderzoeken vóór uw vertrek.

- Als u aangesloten bent bij de DOSZ, vraag deze dienst een attest met de periode van uw bijdragen aan DOSZ. Dit attest zal u helpen om uw rechten bij de inschrijving bij een Belgische mutualiteit te behouden.

· Als u niet aangesloten bent bij de DOSZ, is een wachttijd van zes maanden meestaal verplicht. Tijdens deze periode heeft u dus geen recht op uitkeringen (b.v. ziekte, zwangerschapsverlof, enz..) maar u krijgt terug betalingen voor gezondheidszorg. In sommige gevallen, bestaan er overeenkomsten ​​met België om de wachttijd van 6 maanden te voorkomen.

 

Eind 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Voici en un même point unique l’ensemble des informations utiles à un projet de départ à l’étranger. Ces informations ont été élaborées grâce à l’expérience issue des versions précédentes des « InternationalDays», avec le concours de nos différents partenaires.

 

Pour réussir votre démarche, faites en un véritable projet à conduire méthodiquement. Celui-ci va s’articuler en plusieurs étapes:

 

Concevoir votre projet (lire plus...) 

Une check-list de questions est proposée, qui permet d’élaborer le projet, vérifier sa validité, et s’assurer que tous les points importants ont été traités.

 

Trouver un emploi, un stage ou une formation (lire plus...) 

Tout un ensemble de ressources qui proposent des offres d’emplois ou de stages sont fournies à cette rubrique. On y trouve notamment des liens vers les offres d’emplois à l’étranger, par exemple des offres des services emploi de Belgique francophone ( le Forem et  Bijob), un lien vers le réseau européen Eures et des liens vers des organisations ou sociétés privées

 

Répondre aux dispositions légales et réglementaires (lire plus...)

 

La situation est différente selon que le pays de destination se trouve dans l’EEE (Espace Economique Européen) ou la Suisse, ou à l’extérieur de cette zone. 

 

Accomplir les démarches administratives indispensables (lire plus...) 

La couverture sociale en cas de maladie ou d’accident, les droits à la retraite sont des aspects à ne pas négliger. 

 

Assurer vos obligations lors du départ (lire plus...)

Quelques formalités sont à exécuter auprès de la commune du lieu de résidence, des organismes de couverture sociale, sans oublier ce qui concerne la fiscalité.

  

Préparer le retour au pays (lire plus...)

Cette étape est à préparer avec autant de soin que le départ. Les démarches à effectuer sont très symétriques en ce qui concerne les questions légales, réglementaires et administratives. 

 

Concevoir votre projet

                        Pdf 

Se poser les bonnes questions.

S’expatrier, c’est se confronter à l’inconnu. Et même si vous croyez avoir pensé à tout, il reste une part d’imprévu. Une bonne préparation est souvent une garantie contre des désillusions.

Voici une check-list de questions qui vous aidera à concevoir et valider votre projet :

1.       Ma démarche est-elle solide ? Y a –t’il un réel avantage en terme professionnel ou/et personnel qui valide ma décision de partir à l’étranger ?

2.       Est-ce que la barrière linguistique va poser un problème ? Ma connaissance de l’anglais en tant que langue d’échange international atteint-t-elle le niveau minimal requis ?

3.       L’analyse coût/bénéfice est-elle favorable à ma décision de m’expatrier ?

4.       Comment mon déroulement de carrière sera t’il affecté par ma décision d’expatriation ? Mes  diplômes et mon parcours professionnel seront-ils reconnus dans le pays destinataire ?

5.       Quelles seront les conséquences de mon expatriation en terme de fiscalité ; en termes  de prestations sociales (prise en charge des soins médicaux, droits à la retraite, etc.)

6.       Le niveau du système de santé du pays destinataire offre t’il les garanties suffisantes en cas de problème sérieux, et comment surmonter une telle difficulté ?

7.       Quelles sont les possibilités de logement dans le pays destinataire, et comment organiser mon déménagement ?

8.       Comment favoriser l’intégration dans un nouvel environnement professionnel, culturel et social pour ma famille et pour moi-même ?

9.       Comment maintenir des liens avec la famille restée au pays et les amis en dépit de la distance ?

10.   En cas d’urgence ou d’absolue nécessité, quelles sont les possibilités de retour rapide ?

       

        Concernant votre famille :

11.   Chaque membre de la famille est-il bien décidé à quitter le pays et à s’installer dans le nouveau pays ?

12.   Votre conjoint a-t-il l’intention de travailler ? Quelles sont les possibilités qui s’offrent à lui ?

13.   Comment organiser la scolarité de vos enfants pour ne pas laisser s’établir un décalage par rapport à la situation au pays ?

 


Trouver un emploi, un stage ou une formation 

 

Un certain nombre d’organismes – qui sont aussi des sources sûres d’information - existent dans de nombreux pays pour vous aider à trouver un emploi ou un stage à l’étranger :

·      BIJOB (http://www.bijob.be): « BIJOB, le Brussels International Jobcentre, est le service de placement international du service public de l'emploi bruxellois, ACTIRIS. La mission principale de BIJOB est de promouvoir la mobilité internationale à partir de et vers la Région bruxelloise. » Les offres d’emploi à l’étranger se trouvent à la rubrique : « Offres d’emploi à l’étranger »  

·         Réseau EURES (http://ec.europa.eu/eures/) : portail européen sur la mobilité de l’emploi. Il concerne les demandeurs d’emploi, les employeurs et les personnes à la recherche de possibilités d’éducation et de formation. Comprenant plusieurs centaines de miliers d’ offres d’emploi, le site permet une sélection par secteur d’activité, par pays et par région.

·         AMSEP (http://www.wapes.org). L'AMSEP est l'Association Mondiale des Services d'Emploi Publics. Les membres sont des Services Publics d'Emploi du monde entier. En 2012, c'est un réseau de 89 Services Publics d’Emploi, concernant 86 pays.

 

Certains organismes officiels en Belgique francophone ont des offres à l’étranger dans des domaines spécifiques :

  • APEFE (http://www.apefe.be) - Association pour la Promotion de l’Éducation et de la Formation à l’Étranger : concerne les candidats désirant enseigner à l’étranger. Il peut aussi s’agir de missions scientifiques ou techniques.

·         EPSO de la Commission Européenne (http://europa.eu/epso) : les offres d’emplois y sont publiées, un protocole précis est à suivre pour déposer les candidatures.

·         Wallonie-Bruxelles International (http://www.wbri.be) - administration publique chargée des relations internationales. Elle regroupe la Communauté française de Belgique, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale : propositions d’offres d'emploi mais aussi de stages.

·         SELOR (http://www.selor.be) : Selor travaille pour plus de 150 services publics différents. Selor recrute principalement des collaborateurs pour l'administration fédérale mais également pour les communautés et les régions ». Parmi les services publics concernés, vous pouvez choisir ceux qui ont une action à l’international.

·         http://www.diplomatie.belgium.be : site des services publics des Affaires étrangères, Commerce International et Coopération au Développement (y compris le volontariat international, le travail dans des ONG, dans l'humanitaire, etc.)

 

Les sites suivants sont plus spécialisés pour les stages à l’étranger :

 

·        ·         Offres de stages à l'étranger du Forem (http://www.leforem.be)

·         Bureau International Jeunesse (http://www.lebij.be) 

·         Brussel-Export (http://www.brussels-export.be)  

·         AWEX – EXPLORT (http://www.explort.be)

·         Eurodyssée (http://www.eurodyssee.eu/) 

 

Equivalence des diplômes, CV européen et Europass

Le réseau européen Enic-Naric est une aide précieuse pour le processus de reconnaissance de diplôme. Y figurent les organismes à l’étranger pour la validation de diplômes obtenus en Belgique, ainsi que la manière de faire reconnaître en Belgique un diplôme obtenu à l’étranger. Pour la Belgique, des Centres Naric existent pour chaque communauté. Consulter le site Internet pour avoir leurs coordonnées.

ENIC: European Network of Information Centres in the European Region (http://www.enic-naric.net) 

NARIC: National Academic Recognition Information Centres in the European Union. (http://www.enic-naric.net)

Europass (http://www.moneuropass.be/) est une initiative qui vise à promouvoir la mobilité de tous les citoyens européens (étudiants, travailleurs, demandeurs d’emploi…) en mettant à leur disposition un nouvel outil pour valoriser leurs qualifications et compétences de manière compréhensible et standardisée dans 33 pays européens.

Europass comprend notamment un CV européen, un passeport des langues et trois documents relatifs aux diplômes.

Répondre aux dispositions légales et réglementaires

 

Chaque pays a ses lois et ses dispositions. Il est important d’en prendre connaissance avant le départ.

 

Le site http://diplomatie.belgium.be/fr/ délivre des informations sur le sujet. Il est utile également de consulter les informations figurant sur les sites des ambassades des pays choisis.

Il est important de bien vous documenter sur les questions de fiscalité, taxes et impositions (y compris douanières), législation du travail, système de santé…

L’Espace Economique Européen (EEE) et la Suisse

Le site EURES (http://eures.europa.eu), à la rubrique « Vivre et travailler », apporte un grand nombre d’informations pratiques pour chacun des pays concernés sur le marché du travail, les conditions de vie et de travail, les règles de circulation.

En règle générale, les citoyens d’un Etat membre de l’EEE ou de la Suisse ont le droit de vivre et travailler dans un autre Etat membre – dans la pratique, cela signifie que le permis de travail n’est pas nécessaire pour eux. Mais l’EEE ne permet pas la libre circulation des travailleurs de certains nouveaux pays membres.

Ils peuvent se déplacer et résider trois mois dans chaque pays sans démarche spécifique. Au-delà de cette période, ils doivent se doter d’une carte de séjour.

Les ressortissants non européens ont par contre besoin d’un permis de travail pour accéder au marché de l’emploi des pays de l’EEE.
Les sites Internet des ambassades (http://diplomatie.belgium.be/fr/) des pays destinataires apportent bien souvent assez d’informations sur ces questions.


Les pays hors EEE et Suisse
Pour les citoyens belges, il est souventnécessaire d’obtenir un visa, un titre de séjour et un permis de travail pour exercer un emploi dans les pays de cette zone.
Toutefois, chaque pays ayant sa propre réglementation, il est conseillé de consulter l’ambassade de chaque pays au cas par cas.


Accomplir les démarches administratives indispensables

              Pdf 

Les dispositions varient selon le pays de destination, notamment s’il est situé dans l’espace européen ou en dehors.

Le site de la sécurité sociale belge (http://www.socialsecurity.be) contient des informations sur ces questions pays par pays.

 

Mutuelle :

avant de quitter la Belgique pour un pays de l’EEE ou la Suisse, munissez-vous du document E104 obtenu auprès de votre organisme assureur local en matière de soins de santé. Ce formulaire totalise les périodes de cotisation, et sera nécessaire pour une réinscription à la votre mutuelle en cas de retour en Belgique.

 

Allocations familiales : demandez le document E405 à votre caisse d’allocations familiales locale avant votre départ pour un pays de l’EEE ou la Suisse. Cette attestation de fin de paiement des allocations familiales sera nécessaire pour réintroduire une demande d’allocations familiales en Belgique lors de votre retour.

 

En dehors de l’EEE et de la Suisse, un ressortissant belge ne bénéficie pas de la couverture sociale garantie dans l’EEE et en Suisse. Il est donc conseillé de s’adresser à l’OSSOM (http://www.ossom-dosz.be) (Office de Sécurité Sociale d’Outre-mer).

 

L’OSSOM est une institution publique fédérale de sécurité sociale. Elle permet de cotiser pour la pension, offre une solution pour la couverture des soins de santé.

L’OSSOM offre son dispositif de protection sociale à toute personne travaillant en dehors de l’Espace Économique Européen et de la Suisse, et qui est ressortissante d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen ou de la Suisse ; ou est employée par l'Etat Belge, les Régions ou les Communautés, ou par une entreprise dont le siège social est établi en Belgique, et ce quelle que soit sa nationalité.

Le retour à partir d’un pays hors EEE et Suisse doit être préparé, en particulier en ce qui concerne la réinscription à la mutuelle. En effet les modalités varient selon les pays, et sont évaluées par les mutuelles elles-mêmes. Il est conseillé de se renseigner auprès d’elles avant le départ.

 

L'Union Francophone des Belges à l'étranger est une asbl qui peut aussi vous donner de très bons conseils au niveau social et juridique avant de partir, vous pouvez même devenir membre, plus d'info: http://www.ufbe.be.

 

Assurer vos obligations lors du départ

                           

Déclaration de départ à l'étranger

Dans le cas d’un départ au-delà de trois mois, et hors convention spéciale (par exemple Erasmus), il faut déclarer le départ auprès des organismes suivants :

·         les services population de la commune belge où vous êtes inscrit ;

·         le centre des impôts auquel vous êtes rattaché ;

·         la mutuelle et les organismes de sécurité sociale ;

·         si vous êtes demandeur d’emploi, éventuellement l’ONEM (Office National de l’Emploi)ou autre organisme de paiement.

 

Sans oublier les sociétés auprès desquelles vous avez des abonnements : Belgacom, Electrabel…

 

Légalisation des documents

Les documents délivrés en Belgique peuvent avoir besoin d’être légalisés par le Service des Légalisations du Service Public fédéral des Affaires étrangères à Bruxelles et, éventuellement, par l’ambassade, en Belgique, du pays où les documents seront être utilisés. Il est conseillé de s’informer auprès de l’ambassade du pays concerné ; des informations peuvent également être consultées sur le site : http://www.diplomatie.be.

 

L'Union Francophone des Belges à l'étranger est une asbl qui peut aussi vous donner de très bons conseils au niveau social et juridique avant de partir, vous pouvez même devenir membre, plus d'info: http://www.ufbe.be.


Préparer le retour au pays 

                              Pdf 

Le retour est un changement aussi important que le départ.

Les démarches à faire ont un caractère symétrique à celles effectuées pour le départ : organisme consulaire, centre des impôts, sécurité sociale et retraite, banques et assurances, établissement scolaire des enfants, abonnements divers…

 

Si des documents officiels ont été obtenus à l’étranger, il convient de vérifier leur validité en Belgique (par exemple le permis de conduire, des diplômes et attestation de formation, etc.).

Le déménagement impose également d’en assurer la logistique, et d’accomplir un certain nombre de formalités douanières.

 

Enfin, une fois en Belgique, vous devez vous réinscrire auprès de la commune où vous résiderez principalement. Et effectuer toutes les démarches pour la réinstallation au pays : situation fiscale, assurance maladie, retraite et éventuellement chômage, inscriptions scolaires des enfants, immatriculation du véhicule, etc.

 

Si vous revenez d’un pays hors EEE et Suisse, la réinscription à votre mutuelle varie selon les pays, et est évaluée par les mutuelles elles-mêmes. Il est conseillé d’étudier ce point avant votre départ.

·         Si vous êtes affilié à l’OSSOM, demandez à cet organisme une attestation reprenant la période de cotisations à l’OSSOM. Ce document vous permettra de recouvrer vos droits lors de votre réinscription auprès d’une mutuelle belge.

·         Si vous n’êtes pas affilié à l’OSSOM, une période d’attente de six mois est la disposition de principe. Pendant cette période, vous n’avez pas droit aux indemnités (maladie, congé de maternité, etc.) mais vous bénéficiez des remboursements relatifs aux soins de santé. Dans certains cas, des conventions existent avec la Belgique qui permettent d’obtenir une dérogation pour éviter le stage d’attente.

 

Internet est une source incontournable d’informations. Soyez toutefois très vigilant, car tout comme dans le monde physique - mais avec l’effet de levier spatial et temporel propre à Internet – il y a des propositions malhonnêtes ou même parfois « criminelles ».  

 

 

  Sites with International Jobs (coming soon)

 

  Contact:

 

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  N.p.o International Contacts, chaussée de Louvain - Leuvensesteenweg 947, 1140 Brussels.


  Tel: 0032 (0) 472 37 44 74 - Tel: 0032 (0) 472 84 52 10

 

   Don’t forget to visit and like our new Facebook page to stay informed about our future events!: 

 

   https://www.facebook.com/internationaljobdays 

 

Pdf  Pdf 
                        Pdf